fbpx

Cookie wet – Privacy Beileid

Privacy Beleid

Privacy policy voor Indoorspeeltuin Plezier, eigenaar van www.indoorspeeltuinplezier.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.indoorspeeltuinplezier.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.indoorspeeltuinplezier.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Indoorspeeltuin Plezier en specifiek www.indoorspeeltuinplezier.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@indoorspeeltuinplezier.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.indoorspeeltuinplezier.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.indoorspeeltuinplezier.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.indoorspeeltuinplezier.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op www.indoorspeeltuinplezier.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.indoorspeeltuinplezier.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.indoorspeeltuinplezier.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van www.indoorspeeltuinplezier.nl.

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.indoorspeeltuinplezier.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

Deze privacy policy is gegenereerd door JeroenVerhoeven.com

Privacyverklaring voor cliënten bij Plezier

1. Inleiding

Wanneer je cliënt van Plezier in Zorg bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy? 

1.1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid of beperking. Bijzondere persoonsgegevens krijgen extra bescherming. 

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 

Plezier in Zorg valt onder Indoorspeeltuin Plezier BV. Plezier in Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij aan de scholen, de maatschappelijke ondernemingen, gemeenten

Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten:

Plezier in Zorg BV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Rademakerstraat 28 A
3769 BD Soesterberg
info@plezier-in-zorg.nl
www.plezier-in-zorg.nl
Kvk nummer: 72064269

1.3. Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 

Plezier in Zorg werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders. Soms is het voor Plezier in Zorg noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. Wij doen dit alleen als hiervoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten en mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. 

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Op grond van zorgwetgeving is Plezier in Zorg bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over calamiteiten die hebben. 

1.4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het instroomproces en de realisatie van de zorg, of wettelijk verplicht is. Zo bewaart Plezier in Zorg jouw bijzondere persoonsgegevens minimaal vijftien jaar. Dit doen we in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en per 1 januari 2020 in het kader van de Wet Zorg en Dwang. 

1.5. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens? 

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van Plezier in Zorg die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Met organisaties met wie wij je gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen.

2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Plezier in Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

  • Goede en veilige zorg te kunnen verlenen;
  • Afspraken te maken, te wijzigen of af te zeggen;
  • Met jou in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
  • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Een juiste administratie te voeren en activiteiten van intern beheer;
  • Verschuldigde bedragen te kunnen berekenen, vast te leggen en te innen;
  • Complimenten, klachten en claims te kunnen afhandelen;
  • Voor kwaliteitsverbetering en/of bij te dragen aan onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden;
  • Jou te informeren over (nieuwe) zorgvormen, producten of diensten van Plezier in Zorg;

2.1 Gebruik van gegevens voor onderzoek en statistiek 

Plezier in Zorg doet ook onderzoek en voert statistische analyses uit. Hiervoor is bijna altijd toestemming van de cliënt vereist. In sommige gevallen is toestemming niet nodig, namelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Als het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de onderzoeker voorzorgsmaatregelen heeft getroffen waarmee herleiding tot individuele cliënten redelijkerwijs wordt voorkomen, en;
het onderzoek een algemeen belang dient, en;
het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en;
de cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

Bij het vragen van toestemming zal informatie worden gegeven over het onderzoek zelf, het doel, de gegevens die gebruikt worden, wie toegang zal hebben tot deze gegevens en, indien mogelijk, de bewaartermijn van de gegevens. 

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens 

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen. 

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Plezier in Zorg te laten wijzigen of om ze te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben een actieve cliënt van Plezier in Zorg? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen. 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren. 

Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde bewerkingen van jouw persoonsgegevens. Plezier in Zorg zal dan kijken of dit bezwaar terecht is en daar dan aan tegemoet komen. 

3.2 Gebruik maken van je privacy-rechten 

Om gebruik te maken van je rechten kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Plezier in Zorg: info@Plezier-in-Zorg.nl. 

Plezier in Zorg beantwoordt jouw vraag of verzoek binnen een maand. Als het meer tijd kost, dan informeert hij of zij je hierover binnen een maand. 

3.3 Weten of je de juiste persoon bent 

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

3.4. Een klacht indienen 

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Plezier in Zorg omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4. Over deze privacyverklaring

4.1 Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan onze website regelmatig te controleren op updates.